ปิดฉลากรอบขวดกลม GT-515Cคุณสมบัติ :

รุ่น     GT-515C

ปริมาณ       15-25 BPM (ขวดต่อนาที) ตามขนาดขวด

รูปร่างสินค้า         รอบ / ทรงกระบอก

ความกว้างของสินค้า      50 - 90 มม.

ความยาวของสินค้า        120 - 200 มม.

ประเภทฉลาก       ฉลากแบบติดเป็นม้วน

ขนาดของฉลาก    20-180 มม. กว้าง 20-250 มม. ยาว (รวมกระดาษด้วย)